§ 1. „Нотариална такса“ по смисъла на този закон е възнаграждението, което се заплаща на нотариус за извършената услуга.

§ 2. (Изм. – ДВ, бр. 118 от 1997 г.) Пазарната цена се определя според цената, която би могла да се получи при обичайните пазарни отношения, като се вземат предвид естеството на предмета и всички фактори, които влияят върху цената при продажба, съответно при отдаване под наем. Оценката се определя по реда на чл. 33 от Закона за местните данъци и такси.

Преходни разпоредби

§ 3. (Изм. – ДВ, бр. 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г.) Заварените от този закон лица, изпълняващи нотариални функции в районните съдилища, продължават да ги изпълняват по досегашния ред, но не по-късно от 1 октомври 1998 г.

§ 4. (Изм. – ДВ, бр. 123 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Министърът на правосъдието назначава съдиите по вписванията.

§ 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Първото общо събрание на Нотариалната камара се състои от лицата по § 3, които отговарят на изискванията по чл. 8, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 и са се кандидатирали за нотариуси в срока и по реда на § 6.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Министърът на правосъдието свиква общото събрание в 3-месечен срок от влизане в сила на закона при следния дневен ред:
1. приемане на устав на Нотариалната камара;
2. избор на нейните органи;
3. определяне размерите на застрахователната сума по чл. 30;
4. определяне размера на задължителните встъпителни и годишни вноски;
5. приемане на бюджета до края на текущата година.
(3) Общото събрание може да реши включването и на други въпроси в дневния ред.
(4) (Нова – ДВ, бр. 123 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Въз основа на резултатите от първия конкурс вписването в регистъра по чл. 14 и заповедите по § 6 се извършва от „Инспекторат“ при Министерството на правосъдието. След провеждането на първото общо събрание на Нотариалната камара и избора на нейните органи от нотариусите регистърът се представя на Съвета на нотариусите.
(5) (Нова – ДВ, бр. 123 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 1998 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Първото общо събрание на Нотариалната камара, след провеждане на конкурса по чл. 12, се свиква от министъра на правосъдието в едномесечен срок от вписването на не по-малко от 2/3 от лицата, издържали конкурса.
(6) (Нова – ДВ, бр. 123 от 1997 г.) Органите на Нотариалната камара, избрани по реда на ал. 2, т. 2, изпълняват функциите си до провеждането на общото събрание съгласно ал. 5.

§ 6. (Изм. – ДВ, бр. 123 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 1998 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Министърът на правосъдието отменя издадените заповеди за вписване в регистъра на Нотариалната камара на нотариуси, некласирани на конкурса по чл. 12.

§ 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 123 от 1997 г., предишен текст на § 7 – ДВ, бр. 24 от 1998 г.) При провеждането на първия конкурс по чл. 12, ал. 2 в състава на комисията вместо представител на Нотариалната камара като член участва окръжен съдия, определен от председателя на Върховния касационен съд.
(2) (Нова – ДВ, бр. 24 от 1998 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Първият конкурс се организира и финансира от Министерството на правосъдието.

§ 8. (Изм. – ДВ, бр. 123 от 1997 г.) Навсякъде в закона думите „министърът на правосъдието“, „министъра на правосъдието“ и „Министерството на правосъдието“ се заменят съответно с „министърът на правосъдието и правната евроинтеграция“, „министъра на правосъдието и правната евроинтеграция“ и „Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция“.

§ 9. Висящите нотариални производства след изтичането на една година от влизането на закона в сила се довършват от съдиите по вписванията.

§ 10. До обнародването на тарифата по чл. 85, ал. 3 нотариалните действия се таксуват по досегашния ред.

Заключителни разпоредби

§ 11. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 59 от 1994 г., бр. 78 от 1994 г. – Решение № 8 на Конституционния съд от 1994 г., бр. 87 от 1994 г. – Решение № 9 на Конституционния съд от 1994 г., бр. 93 от 1995 г. – Решение № 17 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 64 от 1996 г., бр. 96 от 1996 г. – Решение № 19 на Конституционния съд от 1996 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 35, ал. 1, т. 3 след думата „съдия-изпълнителите“ се поставя запетая и се добавя „съдиите по вписванията“.
2. В чл. 36, ал. 2 думата „нотариусите“ се заменя със „съдиите по вписванията и нотариусите“ и се създава второ изречение: „Инспектори на нотариусите могат да бъдат и други нотариуси с най-малко 10-годишен стаж на нотариус, посочени от Нотариалната камара.“
3. В чл. 56, ал. 1, т. 4 и чл. 60, т. 2 думата „нотариусите“ се заменя със „съдиите по вписванията“.
4. В чл. 63, ал. 1, т. 5 думата „нотариуси“ се заменя със „съдии по вписванията“.
5. В чл. 109 думата „нотариус“ се заменя със „съдия по вписванията“.
6. В чл. 127, ал. 5 след думата „нотариус“ се поставя запетая и се добавя „съдия по вписванията или помощник-нотариус“.
7. Глава дванадесета се изменя така:
„Глава дванадесета
СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

Чл. 158./span>. (1) В районните съдилища има съдия по вписванията.
(2) Съдията по вписванията извършва нотариалните действия по вписванията, отбелязванията и по тяхното заличаване, по даването на справки по книгите за вписване, както и други действия, предвидени от закона.
(3) В районните съдилища, където няма съдия по вписванията, функциите му се изпълняват от районния съдия.
(4) Министърът на правосъдието може да възложи на съдия-изпълнител от същия съд да изпълнява функции и на съдия по вписванията.

Чл. 159. Съдия по вписванията може да извършва действия само в своя район.

Чл. 160. (1) Съдия по вписванията може да стане лице, което отговаря на изискванията по чл. 126.
(2) Съдията по вписванията се назначава от министъра на правосъдието по предложение на председателя на съответния окръжен съд.
(3) В службите по вписванията с повече от един съдия по вписванията министърът на правосъдието назначава един от тях за ръководител по реда на старшинството.

Чл. 161.. Съдията по вписванията при встъпване в длъжност полага клетвата по чл. 109, като се спазва разпоредбата на чл. 110.

Чл. 162. Разпоредбите на чл. 152, 154, 156 и 157 се прилагат и за съдиите по вписванията.“
8. Член 166 се изменя така:
„Чл. 166. Съдебен кандидат, който е прослужил шест месеца, може да бъде назначен да изпълнява за срок до един месец длъжността съдия-изпълнител, а по искане на нотариус -длъжността стажант-нотариус до изтичане на предвидения по чл. 164, ал. 1 срок. При назначаване за срок над един месец е необходимо писменото съгласие на съдебния кандидат.“
9. В чл. 185 думата „нотариус“ се заменя със „съдия по вписванията“.
10. В чл. 190, чл. 191, ал. 2 и чл. 195, ал. 2 навсякъде думата „нотариусите“ се заменя със „съдиите по вписванията“.
11. В чл. 198, т. 1 думите „нотариалните служби“ се заменят със „службите по вписванията“.

§ 12. В Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 1952 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50 и 90 от 1961 г.; попр., бр. 99 от 1961 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 1963 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., бр. 31 и 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от 1992 г., бр. 61 и 93 от 1993 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 12, 26, 37 и 44 от 1996 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 302, ал. 1 думата „нотариусът“ се заменя със „съдията по вписванията“.
2. В чл. 315, ал. 1 думата „нотариуса“ се заменя със „съдията по вписванията“.
3. В чл. 319, ал. 2 думите „нотариус“ и „нотариусът“ се заменят съответно със „съдия по вписванията“ и „съдията по вписванията“.
4. В чл. 343, ал. 2 думата „нотариуса“ се заменя със „съдията по вписванията“.
5. В чл. 374 думата „нотариата“ се заменя със „службата по вписванията“.
6. В чл. 392, ал. 2 думата „нотариата“ се заменя със „службата по вписвания“.
7. В чл. 465 се правят следните изменения и допълнения:
а) буква „г“ се изменя така:
„г) нотариални покани, протести, удостоверявания за явяване или неявяване на лица пред нотариуса за извършване на действия пред него;“
б) създава се нова буква „д“:
„д) приемане и връщане на предадени за съхранение документи и книжа, и“;
в) досегашната буква „д“ става буква „е“.
8. В чл. 466 ал. 1 се изменя така:
„466. Нотариалните актове за прехвърляне на собственост или за учредяване на вещно право върху недвижими имоти и удостоверяване на право на собственост върху такива имоти се извършват от нотариуса, в чийто район се намира имотът. Вписванията, отбелязванията и заличаванията относно недвижими имоти се извършват от съдията по вписванията, в чийто район се намира имотът.“
9. В чл. 467 думите „до нотариуса“ се заличават.
10. В чл. 469, ал. 2 думата „сделки“ се заменя с „нотариални актове“.
11. Член 470 се изменя така:
„470. Не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия.“
12. В чл. 473 ал. 1 се изменя така:
„473. Отказите на нотариусите и на съдиите по вписванията да извършат нотариално действие могат да се обжалват пред окръжния съд в 7-дневен срок от отказа.“
13. Член 473а се отменя.
14. В чл. 474 се правят следните изменения и допълнения:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„474. За извършване на нотариален акт се изготвя проект на акта в два или повече еднообразни екземпляра. Формата, видът и размерът на хартията, върху която се написва или напечатва проектът, се определят по образец, установен от министъра на правосъдието. Всички екземпляри на проекта трябва да бъдат изготвени чисто и четливо, да са написани на ръка с черно или синьо мастило или да са напечатани.“;
б) в ал. 5 думите „познати на нотариуса свидетели“ се заменят със „свидетели с установена самоличност“.
15. В чл. 480 буква „е“ се изменя така:
„е) работещите в нотариалната кантора лица и служителите в службата по вписванията.“
16. В чл. 485 се създава ал. 3:
„Ако частният документ е на чужд език и не подлежи на вписване, прилага се съответно чл. 478.“
17. В чл. 488, ал. 1 думата „нотариата“ се заменя с „нотариуса“.
18. Създават се чл. 488а и 488б:
„488а. При удостоверявания за явяване или неявяване на лица пред нотариуса за извършване на действия пред него се съставя констативен протокол. По същия начин се удостоверява съгласието или несъгласието на явилите се лица за извършване на съответните действия. За съставяне на констативния протокол, доколкото няма особени правила, нотариусът се ръководи от разпоредбите на чл. 476. Констативният протокол се съставя в два еднообразни екземпляра, които се подписват от молителя и от нотариуса, след което единият от тях се подрежда в нарочна книга, а другият се предава на молителя, заверен като препис.
488б. При приемане за съхранение от нотариуса на документи и книжа се съставя приемателен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от молителя и от нотариуса, след което единият от тях се завежда в специален регистър, а другият се предава на молителя, заверен като препис. За връщане на предадените за съхранение документи и книжа се съставя предавателен протокол, който се подписва от молителя, съответно от неговите наследници или от нарочен пълномощник, след което се завежда в регистъра.“

§ 13. В чл. 24, ал. 2 от Закона за наследството (обн., ДВ, бр. 22 от 1949 г.; попр., бр. 41 от 1949 г.; изм., бр. 275 от 1950 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 60 от 1992 г., бр. 21 от 1996 г. – Решение № 4 на Конституционния съд от 1996 г.) се създава четвърто изречение: „За съставяне на нотариалното завещание нотариусът се ръководи от разпоредбите на чл. 474, ал. 1 и 2 от Гражданския процесуален кодекс.“

§ 14. В Закона за държавните такси (обн., Изв., бр. 104 от 1951 г.; изм. и доп., бр. 89 от 1959 г., бр. 21 от 1960 г.; ДВ, бр. 53 от 1973 г., бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г., бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 37 и 100 от 1996 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 ал. 3 и 4 се отменят.
2. В чл. 4 буква „в“ се изменя така:
„в) за извършване на действия и услуги от съдия-изпълнители и от съдии по вписванията; „.
3. В чл. 4а ал. 2 се отменя.

§ 15. В § 4 от допълнителните разпоредби на Закона за жилищностроителните кооперации (обн., ДВ, бр. 55 от 1978 г.; изм., бр. 102 от 1981 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 75 от 1988 г., бр. 46 от 1989 г., бр. 21 от 1990 г. и бр. 60 от 1992 г.) думите „както и за издаване и вписване на нотариални актове на жилищностроителните кооперации и на членовете им“ се заличават.

§ 16. В чл. 9, ал. 1, т. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 90 от 1993 г.; изм., бр. 57 от 1995 г., бр. 16 и 56 от 1996 г.) след думите „Закона за адвокатурата“ се добавя „и Закона за нотариусите“.

§ 17. В чл. 13, ал. 5 от Закона за данък върху общия доход (обн., ДВ, бр. 132 от 1950 г.; изм., Изв., бр. 104 от 1952 г., бр. 60 от 1953 г., бр. 15 от 1954 г., бр. 64 от 1955 г., бр. 91 от 1957 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 91 от 1960 г., бр. 105 от 1962 г.; ДВ, бр. 99 от 1963 г., бр. 52 от 1965 г., бр. 16 и 52 от 1966 г., бр. 15 и 100 от 1967 г., бр. 69 от 1968 г., бр. 60 от 1970 г., бр. 101 от 1972 г., бр. 53 от 1973 г.; попр., бр. 54 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 36 и 93 от 1979 г., бр. 7 от 1982 г., бр. 44 от 1984 г., бр. 79 от 1985 г., бр. 33 от 1988 г., бр. 4 от 1989 г., бр. 10 и 30 от 1990 г., бр. 27 от 1991 г.; попр., бр. 30 от 1991 г.; изм., бр. 82 от 1991 г., бр. 19 и 62 от 1992 г., бр. 23 от 1993 г., бр. 38 и 83 от 1994 г., бр. 53 и 59 от 1995 г., бр. 28, 33, 58 и 59 от 1996 г.) след думите „на едноличния търговец“ се поставя запетая и се добавя „на нотариуса“.

§ 18. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм., бр. 74 от 1991 г., бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г., бр. 64 от 1993 г. – Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г., бр. 80 от 1994 г., бр. 45 от 1995 г., бр. 57 от 1995 г., бр. 59 от 1995 г. – Решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 9, ал. 6 и чл. 9а, ал. 4 думата „Нотариусът“ се заменя със „Съдията по вписванията“.
2. В чл. 23 думата „нотариата“ се заменя със „службата по вписванията“.
3. В § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби думите „държавни такси“ се заменят с „нотариални такси“.

§ 19. В Закона за държавната собственост (ДВ, бр. 44 от 1996 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 41, ал. 2 и чл. 48 думата „нотариуса“ се заменя със „съдията по вписванията“.
2. В чл. 60 думите „нотариалната служба“ се заменят със „службата по вписванията“.

§ 20. В Закона за общинската собственост (ДВ, бр. 44 от 1996 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 32, ал. 2 думата „нотариуса“ се заменя със „съдията по вписванията“.
2. В чл. 35, ал. 4 думите „нотариалната служба“ се заменят със „службата по вписванията“.

§ 21. В чл. 31, ал. 4 и чл. 104, т. 2 от Закона за териториалното и селищно устройство (обн., ДВ, бр. 29 от 1973 г.; попр., бр. 32 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1974 г., бр. 3 и 102 от 1977 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 3 от 1980 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 19 от 1985 г., бр. 36 от 1986 г., бр. 14 от 1988 г., бр. 31 от 1990 г.; попр., бр. 32 от 1990 г.; изм., бр. 15 от 1991 г. и бр. 63 от 1995 г.) думата „нотариуса“ се заменя със „съдията по вписванията“.

§ 22. В чл. 185, буква „б“ от Закона за задълженията и договорите (обн., ДВ, бр. 275 от 1950 г.; попр., Изв., бр. 2 от 1950 г.; изм., бр. 69 от 1951 г., бр. 92 от 1952 г.; ДВ, бр. 85 от 1963 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 16 от 1977 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 30 от 1990 г.; бр. 12 и 56 от 1993 г. и бр. 83 от 1996 г.) думата „нотариусите“ се заменя със „съдиите по вписванията“.

§ 23. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83 и 86 от 1996 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 16, ал. 2 думата „нотариата“ се заменя със „службата по вписванията“.
2. В чл. 73, ал. 5 думите „нотариата“ и „нотариусът“ се заменят съответно със „службата по вписванията“ и „съдията по вписванията“.

§ 24. В чл. 14, ал. 1 от Закона за единния кадастър на Народна република България (обн., ДВ, бр. 35 от 1979 г.; изм., бр. 102 от 1981 г., бр. 45 от 1984 г.) думите „Нотариалните служби“ се заменят със „Службите по вписванията“ и след думите „едномесечен срок“ се добавя „от деня на вписването им, съответно“.

§ 25. В Закона за събиране на държавните вземания (ДВ, бр. 26 от 1996 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 59, ал. 1 думата „нотариуса“ се заменя със „съдията по вписванията“.
2. В чл. 60 думата „нотариата“ се заменя със „службата по вписванията“.

§ 26. В § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за адвокатурата (ДВ, бр. 80 от 1991 г.) след думата „нотариус“ се поставя запетая и се добавя „съдия по вписванията или помощник-нотариус“.

§ 27. (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието.

§ 28. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
––––––––-
Законът е приет от 37-о Народно събрание на 21 ноември 1996 г. и е подпечатан с държавния печат.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 123 ОТ 1997 Г., В СИЛА ОТ 22.12.1997 Г.)

§ 1. Заглавието на закона се изменя така: „Закон за нотариусите и нотариалната дейност“.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 21. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 18 ОТ 2003 Г.)

§ 46. Навсякъде в закона думите „министърът на правосъдието и правната евроинтеграция“, „министъра на правосъдието и правната евроинтеграция“ и „Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция“ се заменят съответно с „министърът на правосъдието“, „министъра на правосъдието“ и „Министерството на правосъдието“.

§ 47. Навсякъде в закона думите „стажант-нотариус“, „или стажант-нотариус“, „стажант-нотариуса“, „стажант-нотариусите“, „и на стажант-нотариусите“ и „и на стажант-нотариуса“ се заличават.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 18 ОТ 2003 Г.)

§ 48. Органите на Нотариалната камара извършват дейността си до следващото редовно изборно общо събрание.

§ 49. Заварените стажант-нотариуси довършват стажа си и полагат теоретико-практически изпит по досегашния ред, като при прослужени 3 месеца имат право да се явят на теоретико-практически изпит.

§ 50. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на закона нотариусите са длъжни да изпълнят изискванията на чл. 41, ал. 1, като прекратяват договорните отношения с помощник-нотариусите с 30-дневно предизвестие.
(2) В случаите по ал. 1 нотариусът уведомява Съвета на нотариусите. За заличаването на помощник-нотариусите се прилага съответно чл. 42, ал. 2.

§ 51. В 6-месечен срок от влизането в сила на закона нотариусите са длъжни да приведат нотариалните си кантори в съответствие с изискванията на чл. 13.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

(ОБН. – ДВ, БР. 43 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2005 Г.)

§ 23. Законът влиза в сила от 1 септември 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 88. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г.) навсякъде думите „Закона за Върховния административен съд“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 – относно отмяната на глава трета, раздел II „Обжалване по съдебен ред“, § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 – 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 – 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 – относно замяната на думата „окръжния“ с „административния“ и замяната на думите „Софийския градски съд“ с „Административния съд – град София“, които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 39 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.05.2006 Г.)

§ 73. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 33, т. 2 – относно заличаването на думите „и правоспособност“, който влиза в сила от 3 август 2002 г. и § 20 и 60, които влизат в сила от 1 март 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 41 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 19.05.2006 Г.)

§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)

§ 61. Кодексът влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на:
1. част седма „Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз“;
2. параграф 2, ал. 4;
3. параграф 3 относно отмяната на глава тридесет и втора „а“ „Особени правила за признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и на други чуждестранни органи“ с чл. 307а – 307д и част седма „Производство за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения“ с чл. 502 – 507;
4. параграф 4, ал. 2;
5. параграф 24;
6. параграф 60,
които влизат в сила три дни след обнародването на кодекса в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 50 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)

§ 46. В Закона за нотариусите и нотариалната дейност (обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от 2005 г., бр. 30, 39 и 41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г.) в чл. 83 след думата „вписване“ се добавя „подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите“.

§ 48. Законът влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на § 23, 25, 45, 46 и 47, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 47 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2009 Г.)

§ 18. Този кодекс влиза в сила от 1 октомври 2009 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)

§ 91. (1) Параграф 87 влиза в сила от 1 януари 2010 г.
(2) До 1 януари 2010 г. Министерският съвет приема акта по § 87, т. 1, буква „б“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 41 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2011 Г.)

§ 4. За плащанията по сделки, извършени преди влизането в сила на този закон, се прилага досегашният ред.

§ 5. Законът влиза в сила от 1 юли 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 82 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключение на § 10, т. 1, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

(ОБН. – ДВ, БР. 38 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 19.11.2012 Г.)

§ 16. Законът влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА за ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 95 ОТ 2012 Г.)

§ 7. Документите по чл. 11, ал. 3 и 4, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от държавата, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 47 от 2000 г.) (ДВ, бр. 45 от 2001 г.), по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.), както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

(ОБН. – ДВ, БР. 66 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 26.07.2013 Г.)

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

(ОБН. – ДВ, БР. 98 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.11.2014 Г.)

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 50 ОТ 2015 Г.)

§ 14. Подадените преди влизането в сила на този закон касационни жалби, частни жалби по чл. 274, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс и жалби срещу решения на Върховния касационен съд по чл. 80, ал. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност се разглеждат при досегашните условия и ред.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 103 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 68. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 77 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 156. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
1. параграфи 4, 11, 14, 16, 20, 30, 31, 74 и § 105, т. 1 относно изречение първо и т. 2, които влизат в сила от 10 октомври 2019 г.;
2. параграфи 38 и 77, които влизат в сила два месеца след обнародването на този закон в „Държавен вестник“;
3. параграф 79, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, § 150 и 153, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в „Държавен вестник“.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!