6. Нотариални функции на лица, които не са нотариуси

Закон за нотариусите и нотариалната дейност, Закони и наредби

Общо правило

Чл. 81. Лице, което не е нотариус, може да изпълнява нотариални функции само доколкото това е предвидено със закон.

Органи на съдебната власт

Чл. 82. (1) Когато в района няма нотариус, нотариалните действия се извършват от съдията по вписванията при районния съд.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.) Когато има нотариус, съдията по вписванията извършва нотариалните действия само по наличните в архива на службата по вписванията документи и книжа, както и нотариалните действия при заместване на нотариус.

Органи на местната администрация

Чл. 83. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г., доп. – ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., предишен текст на чл. 83 – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център – кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа.
(2) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Лицата по ал. 1 не могат да удостоверяват подписи на частни документи в случаите по чл. 15, ал. 1, чл. 129, ал. 2 и чл. 137, ал. 6 от Търговския закон.

Български дипломатически и консулски представители

Чл. 84. (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 87 от 2010 г.) (1) Българските консулски длъжностни лица в чужбина, при спазване на съответните разпоредби на Гражданския процесуален кодекс и ако документът е съставен на български език, могат:
1. да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване и са представени от български или чужди граждани;
2. да удостоверяват верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани;
3. да съставят нотариални завещания на български граждани.
(2) Удостоверяването на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване и е представен от чужд гражданин, се извършва само ако документът е предназначен да произведе действието си на територията на Република България.

"Карай, бе!" използва и препоръчва услугите на

Адвокат Александър Николов

 
 
Адвокат Николов

Share This