Основание

Чл. 73. (1) (Доп. – ДВ, бр. 123 от 1997 г.) Нотариусът носи имуществена отговорност за вредите, причинени от виновно неизпълнение на неговите задължения, съгласно Закона за задълженията и договорите, но не повече от удостоверения материален интерес.
(2) Държавата не отговаря за действията на нотариуса.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!