Раздел I.
Общи положения

Устав

Чл. 51. Нотариалната камара приема устав за своето устройство и дейност.

Органи и представителство

Чл. 52. (1) Органи на Нотариалната камара са общото събрание, Съветът на нотариусите, контролният съвет и дисциплинарната комисия.
(2) Нотариалната камара се представлява от председателя на Съвета на нотариусите, а когато той отсъства – от заместниците му по старшинство.

Имущество

Чл. 53. (1) Имуществото на Нотариалната камара се състои от:
1. задължителни встъпителни, годишни и допълнителни вноски на нейните членове;
2. такси за услуги;
3. дарения и завещания;
4. други източници.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 123 от 1997 г.) Нотариалната камара събира такси за извършваните в регистъра и вписвания. Таксите се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

Раздел II.
Общо събрание на Нотариалната камара

Състав

Чл. 54. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Нотариалната камара.
(2) Общото събрание е редовно и извънредно.

Свикване

Чл. 55. (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Редовното общо събрание се свиква ежегодно в последната събота и неделя на февруари.
(2) Общото събрание се свиква от Съвета на нотариусите чрез обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ най-малко два месеца преди датата на събранието. Поканата съдържа дневния ред.
(3) Ако до 20 дни след обнародването най-малко 1/10 от членовете на камарата поискат включването на определен въпрос в дневния ред, Съветът на нотариусите е длъжен да обнародва най-късно 7 дни преди датата на събранието допълнение към дневния ред.

Кворум и представителство

Чл. 56. (1) Общото събрание се провежда, ако на него присъстват лично или са представлявани 2/3 от членовете на камарата. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се провежда, колкото и членове да присъстват.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Гласуването е лично или чрез пълномощник, който може да е нотариус или помощник-нотариус. Пълномощното трябва да е писмено. Един пълномощник може да представлява само един член на камарата. Пълномощното се представя на председателя на Съвета на нотариусите или на административния секретар на камарата преди откриването на събранието.

Компетентност

Чл. 57. Общото събрание:
1. приема устава на Нотариалната камара;
2. (доп. – ДВ, бр. 123 от 1997 г.) избира за срок от 3 години и освобождава председателя и членовете на Съвета на нотариусите, на контролния съвет и на дисциплинарната комисия, като определя броя на членовете и размера на тяхното възнаграждение;
3. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) определя минималния и максималния размер на застрахователната сума по чл. 30, ал. 1;
4. взема решение за сключване на групови застраховки;
5. създава гаранционен фонд за обезщетяване при настъпване на непокрити от задължителните застраховки рискове или при изтекли и неподновени застраховки и взема решение за създаване на други парични фондове;
6. определя размера на задължителните встъпителни и годишни вноски;
7. взема решение за допълнителни парични вноски;
8. обсъжда и приема бюджета на камарата;
9. взема решение за предявяване на искове от Нотариалната камара срещу членове на нейните органи или ги освобождава от отговорност;
10. (нова – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
11. (предишна т. 10 – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) взема решение по други въпроси, предвидени в устава.

Вземане на решения

Чл. 58. (1) Общото събрание взема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите членове. Решенията по чл. 57, т. 1, 2 и 7 се вземат с мнозинство повече от 2/3 от присъстващите членове.
(2) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Когато при избор по чл. 57, т. 2 се премине към следващо гласуване, за избрани се считат кандидатите, които са получили най-много гласове. При равенство на гласовете за избран се смята кандидатът с по-голям юридически стаж по чл. 8, ал. 2.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) По въпроси, които не са вписани в дневния ред, не могат да се вземат решения освен за освобождаване на членове на органите на камарата и за избиране на нови членове вместо тях.

Извънредно общо събрание

Чл. 59. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Извънредно общо събрание се свиква от Съвета на нотариусите, от контролния съвет или от министъра на правосъдието при посочен от тях дневен ред.
(2) Съветът на нотариусите е длъжен да свика извънредно общо събрание по писмено искане на 1/10 от членовете на камарата, в което е посочен дневният ред. Ако Съветът на нотариусите не направи това в 14-дневен срок от постъпване на искането, общото събрание се свиква от лицата, направили искането.
(3) За свикването и провеждането на извънредно общо събрание се прилагат съответно чл. 55 и 56.

Обжалване на решенията

Чл. 60. (1) Решенията на общото събрание могат да се обжалват пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от датата на вземане на решението.
(2) Към жалбата може да се присъедини всеки член на камарата и да я поддържа, включително ако подателят я оттегли.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Решенията на общото събрание могат да се обжалват и от министъра на правосъдието, ако засягат държавен интерес.

Принудително изпълнение (Загл. изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.)

Чл. 61. (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) За дължимите суми по решение на общото събрание Нотариалната камара може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс независимо от техния размер.

Раздел III.
Съвет на нотариусите

Състав

Чл. 62. (1) Съветът на нотариусите се избира в състав най-малко от петима основни и двама резервни членове, като председателят и неговият заместник се избират от основните членове.
(2) При по-голям състав на Съвета на нотариусите се избират двама заместник-председатели от основните членове.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 123 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) За член на Съвета на нотариусите може да бъде избран член на Нотариалната камара, който:
1. има най-малко двегодишен стаж като нотариус;
2. не е бил избиран за член на този орган повече от два последователни мандата.
(4) Възпрепятстваните да участват или напусналите членове на Съвета на нотариусите до отпадане на пречката, съответно до края на мандата им, се заместват от резервните членове по старшинство на стажа.
(5) Резервните членове заместват председателя и заместниците му само в качеството им на членове на Съвета на нотариусите.

Свикване

Чл. 63. (1) Съветът на нотариусите се свиква на редовно заседание от председателя най-малко веднъж месечно.
(2) Председателят на Съвета на нотариусите е длъжен да го свика на извънредно заседание по писмено искане на 1/3 от основните му членове, в което е посочен дневният ред. Ако председателят не направи това в 7-дневен срок от постъпване на искането, извънредното заседание се свиква от членовете на съвета, направили искането.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Извънредно заседание на Съвета на нотариусите може да бъде свикано и от министъра на правосъдието при посочен от него дневен ред.

Кворум

Чл. 64. Заседанието на Съвета на нотариусите е редовно, ако на него присъстват 2/3 от членовете на съвета.

Компетентност

Чл. 65. (1) (Предишен текст на чл. 65 – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Съветът на нотариусите:
1. ръководи работата на Нотариалната камара;
2. свиква общото събрание, изпълнява неговите решения и дава отчет пред него;
3. избира заместник-председателите;
4. определя щата и административния секретар на камарата;
5. организира воденето на регистъра на Нотариалната камара, взема решение за извършване на вписванията, отбелязванията и заличаванията в него и извършва задължителните действия при загубване права на нотариус;
6. (изм. – ДВ, бр. 123 от 1997 г.) определя кой нотариус да участва в конкурсната комисия;
7. (отм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.);
8. следи за изпълнението на задълженията на нотариусите и на помощник-нотариусите, образува и участва чрез свои представители в дисциплинарни производства срещу тях в предвидените случаи;
9. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) ръководи и осъществява дейността за повишаване на професионалната квалификация на нотариусите и на техните помощници, както и служители и се грижи за защитата на професионалните им права;
10. изпълнява всички задължения, които по закона, по устава или по решение на общото събрание не са отнесени към компетентността на друг орган.
(2) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Съветът на нотариусите уведомява министъра на правосъдието за резултатите от проверките по ал. 1, т. 8.

Вземане на решение

Чл. 66. (1) Съветът на нотариусите взема решение с мнозинство повече от половината от присъстващите основни членове, като присъстващите резервни членове имат право само на съвещателен глас. Резервните членове имат право на глас, когато са привлечени да заместват основните членове на съвета. При равен брой гласове решаващ е гласът на председателя.
(2) Решение на Съвета на нотариусите може да се вземе и неприсъствено, ако всички членове на съвета с право на глас са съгласни с решението и го подпишат.

Председател на Съвета на нотариусите

Чл. 67. (1) Председателят на Съвета на нотариусите организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на съвета.
(2) Председателят на Съвета на нотариусите:
1. назначава административния секретар, служителите и помощния персонал на Нотариалната камара;
2. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) управлява и стопанисва имуществото на Нотариалната камара;
3. изпълнява бюджета на Нотариалната камара.

Административен секретар

Чл. 68. (1) Административният секретар:
1. ръководи финансово-стопанската дейност;
2. координира дейността на помощните органи;
3. организира заседанията на Съвета на нотариусите, подготвя материалите за тях и ръководи дейността по непосредственото изпълнение на решенията на съвета;
4. ръководи и организира работата на служителите и на помощния персонал и осигурява технически и административно цялата дейност на Нотариалната камара.
(2) Административният секретар може и да не е член на Нотариалната камара.

Раздел IV.
Контролен съвет

Състав

Чл. 69. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 123 от 1997 г., предишен текст на чл. 69, изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Контролният съвет се състои най-малко от трима членове.
(2) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) За член на Контролния съвет може да бъде избран член на Нотариалната камара, който:
1. има най-малко двегодишен стаж като нотариус;
2. не е бил избиран за член на този орган повече от два последователни мандата.

Компетентност

Чл. 70. (1) Контролният съвет контролира финансово-стопанската дейност на Нотариалната камара и отчита работата си пред общото събрание.
(2) Когато констатира нарушения на закона, на устава на Нотариалната камара, на решенията на общото събрание или на Съвета на нотариусите, контролният съвет изготвя доклад, който внася в Съвета на нотариусите, съответно в общото събрание.
(3) Членовете на контролния съвет могат да участват в заседанията на Съвета на нотариусите.

Раздел V.
Дисциплинарна комисия

Състав

Чл. 71. (1) Дисциплинарната комисия се състои най-малко от шестима членове.
(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 123 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 18 от 2003 г.) За член на дисциплинарната комисия може да бъде избран член на Нотариалната камара, който:
1. има най-малко двегодишен стаж като нотариус;
2. не е бил избиран за член на този орган повече от два последователни мандата.

Компетентност

Чл. 72. Дисциплинарната комисия разглежда и решава дисциплинарни дела, образувани срещу нотариуси и помощник-нотариуси по реда, предвиден в закона.

"Карай, бе!" използва и препоръчва услугите на

Адвокат Александър Николов

 
 
Адвокат Николов

Share This