Закон за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112

1. Общи положения

2. Центрове за приемане на спешни повиквания с ЕЕН 112

3. Национални служби за спешно реагиране

4. Изграждане, поддържане и развитие на националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112

5. Права и задължения на гражданите

6. Контрол

7. Административнонаказателни разпоредби

Допълнителни разпоредби

Pin It on Pinterest