Кодекс за застраховането

1. Предмет. Цели. Основни принципи.

2. Лица, които могат да извършват дейностите по този кодекс

3. Издаване и отнемане на лицензи

4. Извършване на дейност в друга държава

5. Извършване на дейност в трета държава от месте застраховател

6. Квалифицирани участия

7. Система на управление

8. Отчетност

9. Разделно управление

10. Разкриване на конфликт на интереси

11. Оценка на активи и пасиви

12. Собствени средства

13. Капиталово изискване за платежоспособност

14. Минимално капиталово изискване

15. Предоставяне на информация пред надзорен орган

16. Инвестиции

17. Изисквания към техническите резерви и активите

18. Собствени средства

19. Допълнителни изисквания за платежоспособност

20. Мерки за оздравяване

21. Прехвърляне на застрахователен портфейл

22. Преобразуване на застраховател или презастраховател

23. Общи правила

24. Финансово състояние

25. Орган за надзор на група

26. Надзор на група спрямо групи от трети държави

27. Общи положения

28. Изисквания за непосредство прилагане

29. Общи правила и изключения

30. Застрахователни брокери

31. Застрахователни агенти

32. Право на установяване и свобода на предоставяне на услуги

33. Предоставяне на информация

34. Практики при разпространението

35. Специални изисквания при разпространение

36. Обща част

37. Застраховка за обезпечение на заем

38. Общо изискване за договорите

39. Имуществено застраховане

40. Отделни класове застраховки срещу вреди

41. Застраховане на гражданска отговорност

42. Застраховка живот

43. Застраховка „злополука“

44. Общи положения

45. Задължителни застраховки „Гражданска отговорност“

46. Задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците

47. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

48. Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

49. Общи положения

50. Управление на гаранционния фонд

51. Фонд за незастраховани МПС на гаранционния фонд

52. Обезпечителен фонд

53. Информационен център на гаранционния фонд

54. Текущ надзор

55. Принудителни мерки

56. Квестори

57. Ликвидация и несъстоятелност

Административнонаказателни разпоредби

Допълнителни разпоредби

Pin It on Pinterest