6. Права за управление на моторни превозни средства

Правилник за прилагане на ЗДвП

Чл.26. (1) Всеки водач има право да управлява моторно превозно средство от категорията, за която притежава свидетелство за управление, а водачът, притежаващ свидетелство за управление от категория Т- само превозно средство от вида, посочен в свидетелството за управление.
(2) Водач с право за управление на моторни превозни средства от категория А, В или Т има право да управлява и моторни превозни средства от категория М.
(3) Водач с право за управление на моторно превозно средство от категория С има право да управлява и моторно превозно средство от категория В.

Чл.27. Свидетелство за управление на моторни превозни средства от категория D се издава само на водач, придобил право да управлява моторни превозни средства от категория С.

Чл.28. (1) За да придвижва самоходна машина по пътищата, водачът й трябва да притежава свидетелство за правоспособност за работа с тази машина и свидетелство за
управление на моторно превозно средство от която и да е от категориите, посочени в чл. 21.
(2) Изискванията по ал. 1 не се отнасят за водачите на малогабаритни самоходни машини.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!