11. Други средства за сигнализиране

Правилник за прилагане на ЗДвП

Чл.66. Другите средства за сигнализиране имат следните форми, изображения, наименования и значения:
1. „Направляващо стълбче“- С1. Направляващото стълбче е бяло, с наклонена черна ивица в горната част, насочена към платното за движение. Поставя се отстрани на пътя по външния край на банкета. Разположеното вдясно има червен, а разположеното вляво- бял светлоотразителен правоъгълник в черната ивица;
2. „Конус“- С2. Конусът е с червен или оранжев цвят. Сигнализира площ, забранена за движение, или линия, забранена за пресичане;
3. средства за сигнализиране на площи, временно забранени за движение – С3:
а) С3.1 „Бариера“ – оцветена е с успоредни червени и бели ивици, насочени перпендикулярно към платното за движение;
б) С3.2 – въже с червени флагчета или червени светлоотразителни елементи;
в) С3.3 – пластмасова лента, оцветена ярко или с успоредни червени и бели ивици;
4. „Ограничителна табела“- С4. Има формата на правоъгълник, на който по-дългата страна е разположена вертикално. Върху нея са нанесени успоредни и насочени към платното за движение червени и бели ивици. Сигнализира изменение на широчината на пътното платно;
5. (изм.- ДВ, бр.13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г. (*)) „Устройство за отчитане на времетраенето на светлинния сигнал“- С5. Поставя се на кръстовища с интензивно движение. Има поле с формата на квадрат с черен фон. Показва чрез цифрова матрица зелени или червени цифри на число, различно от нула, съответстващо на броя на секундите, оставащи до края на зеления и/или на червения сигнал.
6. (попр.- ДВ, бр. 72 от 1996 г.) „Табела с направляващи стрелки“- С6. Има формата на правоъгълник, върху който са нанесени червени и бели стрелки. С6.1 се поставя за указване изменението на посоката на движение в завой, С6.2- на Т-образни кръстовища, а С6.3- пред препятствия на пътя;
а) под табелата, разположена отгоре вляво – „С6.1“;
б) под табелата, разположена отдолу вляво – „С6.2“;
в) под табелата, разположена отдясно – „С6.3“;
7. „Табела с направляваща стрелка“- С7. Има формата на квадрат с бял фон и червена стрелка. Върхът на стрелката сочи посоката на движение в завой;
8. „Стоп-палка“ – С8. Кръглата част на палката е двустранно оцветена, с червен фон, с бял надпис и с гранична бяла ивица;
9. „Регулировъчна палка“- С9. Палката е цилиндрична, оцветена с еднакво широки бели и черни ивици;
10. палка „Стоп! Деца“ – С10. Кръглата част на палката е двустранно оцветена, с бял фон, с гранична червена ивица и символ с черен цвят. Използва се за спиране на пътни превозни средства за осигуряване пресичането на платното за движение от група деца;
11. отличителни знаци за слепи пешеходци – С11:
а) С11.1 „Бял бастун“;
б) С11.2 „Бяла лента, поставена на лявата ръка“;
12. отличителен знак на лицата, извършващи работа на пътя – С12. Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти;
13. „Предупредителен светлоотразителен триъгълник“- С13. Представлява триъгълна рамка с червена външна светлоотразителна лента и с червена вътрешна флуоресцираща лента. Сигнализира аварийно спряло на платното за движение пътно превозно средство;
14. „Светлоотразител“ – С14. Има триъгълна (С14.1) или правоъгълна (С14.2) форма. Със светлоотразители с червен цвят се обозначават по дължината им пътни съоръжения- предпазни огради, подпорни стени, стени на тунели, стълбове и устои на мостове и други подобни, разположени непосредствено до платното за движение. Когато се обозначават съоръжения, разположени до платното за движение на насрещно движещите се пътни превозни средства, светлоотразителите са с бял цвят;
15. „Светлоотразяващи кабари“ – С15. Поставят се:
а) с единична непрекъсната линия, когато тя разделя противоположни посоки за
движение;
б) с двойна непрекъсната линия;
в) с линиите, ограничаващи платното за движение и площите, забранени за движение. Светлоотразяващият елемент е с червен цвят, когато сигнализира линии, забранени за пресичане, и с бял цвят, когато сигнализира границата на платното за движение от страната на насрещно движещите се превозни средства.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Share This

Share this post with your friends!