10. Пътна маркировка

Чл. 63. (1) Надлъжната пътна маркировка се използва за очертаване на пътните ленти, накоито е разделено платното за движение, и за очертаване на неговата граница.
(2) Надлъжната пътна маркировка има следните изображения, наименования и значения:
1. “Единична непрекъсната линия”- М1. На пътните превозни средства е забранено да я застъпват и пресичат. С единична непрекъсната линия се очертава и пътна лента, предназначена за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници “ВUS” лента. Символът “ВUS” се изписва в началото на лентата и след всяко кръстовище;
2. “Двойна непрекъсната линия”- М2. На пътните превозни средства е забранено да я застъпват и пресичат;
3. (изм.- ДВ, бр.13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) “Единична прекъсната линия”- М3. На пътните превозни средства е разрешено да я пресичат. Когато линията очертава границата между съседни пътни ленти, тя се изпълнява с дължина на “интервала”, различна от тази на “чертата”, а когато очертава пътя с предимство в зоната на кръстовища и пътни възли без шлюзове, траекторията на пътните превозни средства при преминаване през кръстовище или специализирана лента за движение, дължината на “интервала” е равна на дължината на “чертата”;
4. “Двойна прекъсната линия”- М4. Пресичането й е разрешено само когато е разположена от дясната страна по посока на движението на превозното средство. С нея се
очертава пътна лента, посоката на движение по която се променя периодично;
5. “Двойна смесена линия”- М5. Пресичането й е разрешено само от страната на прекъснатата линия. Това не забранява на тези, които са започнали изпреварване, да се завърнат в пътната лента, съответстваща на посоката им на движение.

Раздел II.
Напречна пътна маркировка

Чл.64. Напречната пътна маркировка има следните изображения, наименования и значения:
1. “Стоп-линия”- М6. Очертава се с широка непрекъсната линия напречно на пътните ленти и определя мястото, където водачът е длъжен да спре при наличието на пътен знак Б2. Преди тази линия върху платното за движение може да бъде нанесен символът “STOP”;
2. “Линия за изчакване”- М7. Очертава се с широка прекъсната линия напречно на пътните ленти. Тя определя мястото, където водачът при необходимост спира, за да пропусне движещите се по пътя с предимство пътни превозни средства. Преди линията за изчакване върху платното за движение може да бъде нанесен триъгълник, върхът на който е насочен срещу движението;
3. “Пешеходна пътека” – М8.
а) М8.1 – очертава се с широки непрекъснати линии, успоредни на оста на пътя;
б) (изм.- ДВ, бр.13 от2015 г., в сила от 18.05.2015 г.(*)) М8.2- очертава се с две прекъснати линии напречно на оста на пътя. Използва се само на места с регулиране на
движението със светлинни сигнали;
4. “Велосипедна пътека” – М9. Очертава се с две успоредни прекъснати линии, състоящи се от квадрати или ромбове.

Раздел III.
Друга пътна маркировка

Чл. 65. Другата пътна маркировка има следните изображения, наименования и значения:
1. “Стрелка (стрелки) за указване посоката (посоките) на движение”- М10. Указва задължителната посока (посоки) на движение от съответната пътна лента;
2. “Стрелки за предварително указване посоките на движение”- М11. Очертават се пред първото от две намиращи се непосредствено едно след друго кръстовища, когато изборът на посоката на движение е необходимо да стане предварително, преди първото кръстовище;
3. “Стрелки за насочване”- М12. Указва на водачите, че трябва да преминат в съседната пътна лента;
4. “Начин за подреждане на пътните превозни средства при паркиране” – М13;
5. “Начупена линия”- М14. Очертава площ, забранена за паркиране на пътни превозни средства. Тази маркировка съвместно със символа “ВUS” обозначава спирка от редовните линии за обществен превоз на пътници, а със символа “TАХI”- място, предназначено за престой на таксиметрови превозни средства;
6. “Коси успоредни линии”- М15. Обозначава площ, забранена за движение на пътни превозни средства. Границата на площта се очертава с непрекъсната линия;
7. “Успоредни бели и черни линии, насочени към платното за движение”- М16. Обозначава пътни съоръжения- мостове, тунели, укрепителни и подпорни стени и други,
разположени непосредствено до платното за движение;
8. “Изкуствена неравност на платното за движение” – М17;
9. “Символи, букви и цифри, нанесени върху платното за движение” – М18;
10. (нова- ДВ, бр.13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Напречна оптична маркировка М19. Очертава се с квадрати пред хоризонтални криви или с правоъгълници пред кръстовища.
11. (нова – ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Напречна шумна маркировка М20 – очертава се с 12 напречни линии, разположени на еднакво разстояние.

Share This
Затваряне
Brand
Авто Обучение
AvtoObuchenie.bg
Cursor